Általános rendelkezések:

A merites.hu honlap üzemeltetője mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://merites.hu  (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen  Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (a továbbiakban: „merites.hu”) alapján jár el.

A szabályzat célja:

Meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítja az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1.      Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

2.      Az adatkezelő megnevezése

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési nyilvántartási száma: –

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az Adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, részvételre irányuló, jogviszonyban, vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével –  ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

2.1 Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek: Az adatokat kizárólag az Adatkezelő, és Adatfeldolgozó jogosult megismerni. Az  Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személy számára kizárólag hatósági megkeresés esetén adja ki.

 

3.      A kezelt személyes adatok köre

A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. Eseményértesítő „hírlevél” funkciót nem tartalmaz funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

3.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: - Ügyfél neve, - E-mail címe, - Ügyfél által kitalált jelszó.

3.2. A mediaciospont.com (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az Adatkezelő továbbadni kizárólag Hatósági hivatalos (írásbeli) megkeresés útján jogosult továbbadni.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során u.n. böngésző„sütit” (cookie-t) – apró információcsomagot, amelyet a szolgáltató szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére.

3.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

3.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

4.      Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az eseményértesítő e-maillel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

4.2. Az adatkezelés célja a kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő által hasznosnak, fontosnak ítélt egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

4.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

4.4.  Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

4.5. A weboldal független látogatottsági és egyéb web-analitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

4.6. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.7. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5.      Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6.      Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7.      Az ügyfél jogai

7.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, leiratkozásra az erre megadott lehetőségek útján.

7.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7.4. Az Ügyfél bármikor jogosult rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat (ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók). A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

7.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8.      Egyéb rendelkezések

8.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

2020. október 1.

 


Kedves Látogató!

A merites.hu egy archív oldal. A Civil Rádióban 2011 december és 2018 május közötti közel 7 esztendő során többszáz műsort készítettem el. Ez idő alatt számos különleges embert, érdekes témát mutattam be a hallgatóknak.

A műsor saját honlapja már abban az időszakban is függetlenül működött a Civil Rádiótól, amikor a műsorok adásba kerültek. Erre a honlapra így minden adás felkerült, hogy bármikor újra hallgathatóvá váljon. Az érték megmaradjon és elérhető legyen bárki számára. Ezáltal olyan állandóan elérhető archívum jött létre, amelyet annak ellenére fenntartottam, hogy a műsornak jelenleg nem készülnek új adásai.

 

A változások korát éljük

A Civil Rádió ma már nem sugároz az FM98 frekvencián, mert sajnálatos módon a Rádió számára nem újították meg a frekvencia használatának jogát. 1995. szeptember 1. és 2019. december 21. között, 24 esztendeig működhetett frekvencián sugárzó rádióként. Ezért aki a Civil Rádió műsorára kíváncsi, jelenleg az interneten találja meg. civilradio.net

A változás azt is jelenti, hogy bár minden itt hallható adásban és szövegben a Civil Rádió FM98 került megjelölésre mint sugárzási hely, ez ma már nincs így.

Azonban mivel ez egy archív oldal, ezért minden ide 2011-2018 között felkerült információt eredeti formájában, érintetlenül hagytunk.

 

Köszönet nyilvánítás

A Merítés című műsort és a merites.hu honlapot is Szabó Zoltán és Romsics Balázs indította el. Zoltán 2011 decemberében egy téma kapcsán vont be az adás készítésébe. Az élet úgy hozta, hogy Őt elszólították a feladatai, és a műsort én vittem tovább. Faigl Zoltán több adáshoz járult hozzá remek riportokkal. 2013-ig Balázs részt vett a műsorkészítésben, de az ő élete is másfelé kanyarodott. Ettől az időtől a Merítést én készítettem, egyszemélyes "stábként".

Nagyszerű időszak volt, amiért hálás vagyok a sorsnak. De nem lenne teljes a történet, ha nem mondanék köszönetet Szabó Zoltánnak, Romsics Balázsnak és Pogány Györgynek, a Civil Rádió akkori főszerkesztőjének, hogy bizalmat szavaztak nekem és éveken át műsorkészítő lehettem ebben a különleges Rádióban.

A Merítés című műsornak két sajtódíjat is köszönhetek.

 

Köszönettel tartozom Csicskó Pálnak, aki 2012 óta önkéntesként segít abban, hogy a honlapra minden felkerüljön. Évek óta rendületlen kitartással Ő kezeli a merites.hu oldalát.

Köszönettel tartozom Téglás Gergelynek és csapatának, a Tegtrixnek. Nélkülük ez az oldal nem lenne elérhető. A csapat kitartó munkájának köszönhető, hogy az eredeti tárhelyszolgáltató által értesítés nélkül lekapcsolt oldalt, egy új tárhelyre átvive, minden tekintetben helyre tudták állítani.

Végül köszönet illet mindenkit, aki tudását, információit és eseményeit megosztotta a Merítés műsorában a hallgatókkal.

Az adások éves rendben követhetők az archívum menüpontban. Néhány adást a főoldalon kiemeltem. Ezek nagyon közel állnak a szívemhez.

 

Csaba Beatrix

Kiemelt adások

A tartalom a képre kattintva hallgatható meg.

 

 

Partnereink